Nike – Festival of Sport

Instant Videography during Nike’s Festival of Sport in Shanghai. These were mainly shot in the NTC event halls for Nike Women.

2012 – FanFan (范范)

2012 – Lebron & Co.

2011 – Tian Yuan (田原)

2011 – Zhu Zhu (朱汉斌)

2011 – Chun Xiao (春晓)